CHIC-D; Studie av hjärta och blodkärl hos barn och ungdomar med diabetes typ 1

Plats
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Beskrivning
Bakgrund
Diabetes är en sjukdom som innebär kraftigt ökad risk för framtida hjärtkärlsjukdom, dels via direkt påverkan på blodkärlen, dels via påverkan på nervstyrningen av hjärtkärlsystemet, och dessutom via påverkan på njurarna som styr blodtrycket. Utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar kan starta redan under barndomen och står för ca 45% av dödsfallen hos individer med typ 1 diabetes (T1D). Med hjälp av ny teknik som högupplösande ultraljud som tydligt kan visa de olika skikten i artärväggarna och kärlfunktionsundersökningar som möjliggör noggrann karakterisering av hjärtkärlhälsa och autonom kontroll hos patienter med T1D i barndomen vill vi kunna utreda var i förloppet barnen drabbas av hjärtkärlförändringar, vilka faktorer som påverkar denna utveckling och vilka behandlingsstrategier som verkar mest gynnsamma för att bromsa utvecklingen av hjärtkärlsjukdom hos dessa patienter.

Frågeställning
a. När i sjukdomsförloppet uppstår kärlförändringar, och vilka riskfaktorer påverkar denna utveckling?
b. Hur påverkas nervstyrning av puls och blodtryck?

Kort beskrivning
Högupplösande ultraljud som tydligt visar artärernas olika väggskikt, kärlfunktionsundersökningar samt undersökning av funktionen hos det autonoma nervsystemet kommer att utföras, tillsammans med blodprover för att mäta inflammation, blodfetter och andra kardiovaskulära riskfaktorer samt blod- och urinprov för att mäta njurfunktion. Undersökningar av friska kontroller kommer att genomföras för jämförelse.
Address
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Koordinerande prövare
Frida Dangardt, Gun Forsander
Tid
Barn med T1D undersöks vid inklusion och 2 år senare
Antal deltagare
Totalt cirka 100 barn, varav hälften friska kontroller.
Diagnos
T1D
Inklusionskriterier
Barn 6.0-15.99 år med minst 5 års duration av T1D kommer att undersökas vid start och efter 2 år. Ålders- och könsmatchade friska kontroller undersöks vid ett tillfälle.
Exklusionskriterier
Refraktär celiaki/thyroideasjukdom, astma, annan kronisk sjukdom som kan påverka det kardioivaskulära systemet, t.ex njursjukdom, graviditet, injektionsrädsla.
Sponsor & Samarbetspartner
Prövarinitierad studie. Frida Dangardt, Gun Forsander
Status och anmälan
Lokal studie