Som framgår av tidigare artikel om Ändrade rutiner för etikprövningsansökan så görs den numera på internet, och ansökan sklickas till en central myndighet med placering i Uppsala: Etikprövningsmyndigheten. Det tidigare Etikprövningsnämnderna vid respektive universitet finns kvar som en enhet vid Etikprövningsmyndigheten. Nytt är att dessa enheter numer INTE bedömer projekt som kommer från den egna regionen/det egna lärosätet, utan ansökningar från andra håll i landet. Detta minskar risken för jäv, men medför å andra sidan mindre personkännedom, kunskap om forskargruppen etc
Till en början genomfördes den nya typen av ansökningar på portalen PRISMA, men sedan september 2020 går man till en länk https://etikprovningsmyndigheten.se/for-forskare/sa-gar-det-till/  där man får information om tillvägagångssättet. Det finns nu en helt ny blankett där själva ansökan görs, och sedan en bilaga 1 som liknar ( men är utvidgad) den tidigare ansökningsblanketten. Härtill krävs alltid en forskningsplan och CV för huvudsökande, men det kan beroende på projekt behövas ett antal andra bilagor ex Information och Samtyckesformulär etc 
Ansökan kan skicka in när som helt ( dvs inget bestämt före-datum) och behandlas löpande av någon enhet i landet. Väntetid för beslut  kan förväntas vara någon månad.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se