På Swediabnet arbetar vi för att sprida information och öka viljan bland svenska pediatriska kliniker att delta i prövningar inom diabetesområdet. Swediabnet är ett nätverk mellan representanter för barndiabetesteam i Sverige och företagen Diamyd Medical och Novo Nordisk. Vårt mål är att öka kunskapen om kliniska studier bland såväl vårdpersonal som patienter. Förutom att belysa pågående studier bedriver vi aktiviteter där barndiabetesteam utbildas om kliniska prövningar. Allt för att fler ska förstå vikten av att forskningen fortsätter framåt.

Swediabnet har fått stöd från Barndiabetesfonden, Swelife och Vinnova.


Konsekvenser av uteblivna studier

Forskning om typ 1-diabetes har få anslag i Sverige. Barndiabetesfonden har en årlig insamling på cirka 15 miljoner kronor - vilket kan jämföras med Barncancerfondens 350 miljoner. Sverige är dessutom ett litet land. Tyvärr har de senaste årens begränsade intresse gjort att Sverige allt oftare exkluderas från att ingå i kliniska studier som drivs av stora internationella företag. Det är en riskfylld utveckling som kan leda till att vi får tillgång till moderna behandlingar senare än andra länder.

Barn

Varför genomförs så få kliniska studier på barn och unga?

Tack vare moderna läkemedel och tekniska hjälpmedel har behandlingen av typ 1-diabetes förbättrats avsevärt. Blodsockerbalansen mätt som HbA1c har gradvis sjunkit vid flera svenska barnkliniker, vilket gör att Sverige idag uppvisar ett världsledande resultat. Men dessvärre är det inte helt enkelt. Behandlingen är intensiv och kräver mycket av personalen. Parallellt drabbas allt fler personer av typ 1-diabetes - men ändå utökas inte tillskottet av vårdpersonal i samma utsträckning som patientantalet. Av naturliga skäl kan detta leda till brist på tid och motivation att delta i kliniska studier hos såväl personal som patienter och föräldrar. Den som jobbar på en Barn- och ungdomsklinik hinner inte heller bevittna långtidskomplikationerna som diabetes riskerar att utsätta patienterna för i framtiden. Därför kan det upplevas oviktigt att prioritera tid och energi på studier som går ut på att bevara kvarvarande insulinsekretion eller prova en insulinanalog med lite annorlunda egenskaper.

Men bristen på motivation beror också på en bristande kunskap. Den här sidan finns för att fler ska ha tillgång till information och fakta om kliniska studier. På så sätt hoppas vi på Swediabnet att fler får upp ögonen för vad kliniska studier kan göra för framtidens diabetespatienter.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se