Vid studiebesöken registreras uppgifter i en sjukhusjournal, t.ex. status, sjukhushistorik och uppgifter om behandling. Uppgifterna fungerar som grunddata som senare jämförs med studiens formulär.

Under studiens gång följs ett protokoll, vars uppgifter förs in i Case Record Form (CRF). Det är ett fallrapporteringsformulär som samlar all den data från studiedeltagare som studieprotokollet kräver.

Formuläret är nästan alltid elektroniskt, men går även bra att göra i pappersformat. Det är viktigt att CRF följs och fylls i korrekt – precis som att provtagningar alltid äger rum enligt protokollets instruktioner.

Ibland använder sig studiedeltagarna av dagböcker eller frågeformulär som samlas in och fungerar som ytterligare underlag. Om prover tas skickas de till ett speciellt laboratorium. Svaren finns sparade i journalen och förs oftast in i CRF.
Data från studiedeltagare
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se