Information om en studie till patienter ska alltid skrivas på ett begripligt språk. Inledningsvis får patienten en kort bakgrund till varför studien görs. I informationen ska det också framgå vilka kriterier som finns och en beskrivning av vad ett deltagande innebär. Det är oerhört viktigt att den som ska delta i en studie är införstådd med eventuella risker. Patienten ska också vara medveten om sin rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge någon orsak. Avslutningsvis får patienten uppgifter om PUL (personuppgiftslagen) och information om gällande försäkringar (vanligtvis Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen).

Om patienten är under 15 år ska det finnas ett samtycke från både patienten och vårdnadshavare. Är patienten över 15 år har man rätt att själv bekräfta sitt deltagande, även om föräldrar förväntas ställa sig bakom beslutet.

Patientinformation kring en klinisk studie kan skrivas enligt följande exempel:

  • Studiens syfte och bakgrund
  • Vem kan delta i studien?
  • Hur går studien till?
  • Vilka är riskerna?
  • Finns det några fördelar?
  • Frivilligt deltagande
  • Graviditet och amning
  • Hantering av dina blodprover
  • Hantering av data, sekretess och resultat
Patientinformation
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se